SQL-REVOKE

[MySQL] 権限を剥奪する - REVOKE

MySQLで権限を剥奪(削除)するにはREVOKE構文を使います。 REVOKE ALL ON *.* FROM katsube@localhost; 上記は全権限を剥奪し、初期状態に戻しています。